Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1.   Obecná ustanovení

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je CAB Design s.r.o se sídlem Levočská Dolina 20A054 01 Levoča, IČO: 53099222, zapsaná v OR vedeném Městským soudem Košice I, Oddíl: Sro, Vložka č .: 49105/V, DIČ: SK2121266323, IČ DPH:SK2121266323 (dále jen „prodávající“) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetovém obchodě – retrocedule.sk a topcedule.cz

Kontaktní údaje prodávajícího:

mail: info@topcedule.cz

telefón: +421904 424 400

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

SK - SL - Euro

Fio banka, as: 2202041686 / 8330
IBAN / SWIFT: SK50 8330 0000 0022 0204 1686 / FIOZSKBAXXX

CZ - Kč
Fio Bank: 2201822368 / 2010
IBAN / SWIFT: CZ66 2010 0000 0022 0182 2368 / FIOBCZPPXXX
 
HU - Ft
12600016-19472628-01034906
IBAN / SWIFT: HU72126000161947262801034906 / TRWIBEBBXXX
PL -
IBAN / SWIFT: GB95 TRWI 2314 7032 8029 21 / TRWIGB2L

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro vychodoslovenský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.2.Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na kupní smlouvu, uzavřenou na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

 1. Způsob uzavírání kupní zmluvy

2.1.Kúpna smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetovém obchodě prodávajícího (dále jen „objednávka“).

2.2.Záväzným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako „Přijatá objednávka“. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží, údaj o čísle a datu objednávky, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně tovaru.

2.3.Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 7 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

 1. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1.Prodávající je povinen:

 1. a)      dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
 2. b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR a SR
 3. c)      předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v slovenském jazyce, dodací list, daňový doklad).

3.2.Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3.Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

 1. Práva a povinnosti kupujícího

4.1.Kupující je povinen:

 1. a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,
 2. b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
 3. c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
 4. d) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2.Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

 1. Dodací a platební podmínky

5.1.Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů a katalogů prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu predávajúceho.

5.2.Kupujúci je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že dojde ke zpoždění dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu na dodání zboží, a to i opakovaně, o čem prodávající vydá kupujícímu potvrdenie.

5.3.Miestom dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě inak.

5.4.V pokud prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a jiné náklady s tím spojené. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání tovaru.

5.5.Kupujúci je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nový tovar.

5.6.Kupujúci je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě stanovené na doručení zboží odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě do 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujúcim.

5.7.Kupujúci ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem nebo papírovou formu spolu s tovarom.

5.8.Dĺžka dodací lhůty se obvykle pohybuje od 48 hodin do 7 pracovních dní v závislosti ode dne přijetí objednávky zboží a způsobu dodání zboží. Přijaté objednávky expedujeme hromadně každý pracovní den. Pokud je uvedeno, že máme zboží „na skladě“, znamená to, že ho máme na skladě a víme Vám ho vyexpedovat nejpozději následující pracovní den, případně čtvrtek bezprostředně po přijetí objednávky. Pokud je uvedeno, že zboží „není na skladě“ znamená to, že zboží nemáme na skladě, ale zboží je objednané a momentálně nelze objednat. Momentálně nenabízíme možnost objednávky zboží, které není umístěn „na skladě“ .

5.9.Zboží zasíláme formou balíku nebo balíkové dobírky, případně kurýrem nebo na výdejná místa dle výběru zákazníka v rámci..

5.10. Způsoby plateb: bezhotovostní převod na účet (preferovaná), platba na dobírku a platba kreditní kartou pomocí služby Comgate.

 1. Kupní cena

6.1.Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v závazné akceptaci objednávky.

6.2.V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet predávajúceho.

6.3.Kupujúci je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí tovaru.

6.4.V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy SK.

 1. Nabývání a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1.Kupujúci nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za tovar.

7.2.Nebezpečenstvo škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 1. Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)

8.0.Garance retrocedule.sk a topcedule.cz – veškeré záruční reklamace, kde se chyba projeví do 30 dnů od převzetí zboží řeší prodávající výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude kupujícímu v nejkratším možném termínu objednaný nebo mu bude umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro vznik nároku na řešení reklamace výměnou zboží za nový kus do 30 dnů od jeho převzetí ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek musí být reklamované zboží vráceno prodávajícímu kompletní (tzn. Včetně veškerého příslušenství, obalu apod.) Nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od jeho převzetí kupujícím. Garance výměny se nevztahuje na mechanicky poškozen tovar.Inštitút Garance retrocedule.sk a topcedule.cz uvedený v bodě

8.0 všeobecných obchodních podmínek (řešení reklamace zboží výměnou zboží za nový kus ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží kupujícím, možnost vrácení nepoužitého zboží i po zákonem stanovené lhůtě) se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti). “

8.1.Predávajúci odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u predávajúceho.

8.2. kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí tovaru.

8.3.Počas záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží spolu s dokladem o zaplacení ( účetní doklad) .

8.4.Začiatok reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. Dopravit zboží přímo určené osobě) .

8.5.Kupujúci je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady .

8.6.Predávajúci je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným spôsobom.

8.7.Predávajúci si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný obdobný zboží se srovnatelnými technickými parametrami.

8.8.Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

a) nepředložením dokladu o zaplacení nebo účetního dokladu,

b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,

c) uplynutím záruční doby zboží,

d) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,

e) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

f) neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží (např. v rozporu s bodem 8.12),

g) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uveden mi v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,

h) poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,

i) poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

j) neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm , statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci

8.9.Predávajúci je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) výměnou zboží,

b) vrácením kupní ceny zboží,

c) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

d) odůvodněným zamítnutím reklamace tovaru.

8.10.Predávajúci je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím em ailu.

8.11.Záručná doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujúcim.

8.12.V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nový tovar.

8.13.Pokiaľ jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu  8.13. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

a) prodávající zajistí odstranění chyby, nebo

b) prodávající vadné zboží vymení.

8.14.Pokiaľ jde o chybu, kterou nelze odstranit prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupu

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

9.1.Predávajúci je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě do 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujúcim.

9.2.Kupujúcemu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek upravených zákonem č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji“) a to do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit predávajúcemu.

9.3.Kupujúci odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 10 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém predaji.

9.4.Odstúpenie od smlouvy musí kupující učinit buď písemnou formou ve smyslu platných právních predpisov.

9.5.Odstúpenie od kupní smlouvy dle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu, a důvod odstoupení od smlouvy. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu na své náklady.

9.6.V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží ve smyslu bodu 9.2. těchto všeobecných obchodních podmínek, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část ve lhůtě do 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží, prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujúcim.

9.7.V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 9.2. těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný, má prodávající nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu.

9.8.V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 9.4 . a 9.5. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

 1. Recenze u výrobků

10.1.Prodávající si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí s daným produktem, odkazují na externí stránky nebo jakýmkoli jiným způsobem poškozují jméno naší společnosti.

 1. Závěrečná ustanovení

11.1.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu predávajúceho.

11.2.Zmluvné strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, případně telefonicky na telefonním čísle uvedeném v bodě 1.1.

11.3.Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které vznikly mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je obchodní společnost nebo fyzická osoba – podnikatel, se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákonníka.

11.4.Tieto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujúcim.

11.5.Kupujúci zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl av celém rozsahu s nimi súhlasí.

V Levoči, dne 19.6.2020