INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každá dotčená osoba (tj kupující), od které získáváme osobní údaje, které se jí týkají, má na základě čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) právo na poskytnutí následujících informací:

 1. Totožnost a kontaktní údaje provozovatele
 • CAB Design s.r.o. se sídlem Levočská Dolina 20A, 054 01 Levoča, IČ: 53099222, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, vložka číslo: 49105 / V určuje účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů (dále jen „Provozovatel“).
 • Provozovatele můžete kontaktovat:
 • telefonicky na +421 904 424 400
 • e-mailem na info@cabmedia.sk
 • písemně na adrese jejího sídla: Levočská Dolina 20A, 054 01 Levoča

2. Účely a právní základ zpracování osobních údajů

 • Za účelem uzavření kupní smlouvy Provozovatel získává a dále zpracovává následující osobní údaje:
 1. křestní jméno
 2. příjmení
 3. adresa na doručení – ulice, číslo popisné, PSČ, město, země
 4. telefonní číslo
 5. e-mailovou adresu

Podle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení GDPR je právním základem, podle kterého Provozovatel zpracovává výše uvedené údaje plnění smlouvy, které jste jako kupující stranou, případně provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti (např. poptávka po informacích o produktech).

Poskytování výše uvedených osobních údajů je nezbytným požadavkem na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je zejména závazek Provozovatele doručit Vám objednané zboží. Zpracování Vašich osobních údajů je v rámci plnění kupní smlouvy nezbytné i pro příjem a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidenci plateb, odesílání zboží na zvolenou adresu a vyřizování reklamací a stížností.

 • S cílem poskytnout zákazníkům komfort při nakupování, Provozovatel umožňuje zákazníkům registrovat se a nakupovat prostřednictvím zřízených účtů. Registrovaný zákazník si prostřednictvím svého účtu může sledovat historii objednávek a uzavírat kupní smlouvu bez opětovného vyplňování údajů potřebných pro platné uzavření kupní smlouvy. Za tímto účelem Provozovatel kromě osobních údajů uvedených v bodě 2.1, zpracovává i vytvořené heslo zákazníka. Právním základem zpracování je podle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení GDPR provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti. Bez poskytnutí těchto informací bychom Vám nevěděli zřídit účet a zajistit z něj plynoucí výhody.
 • Pro řádné splnění si všech zákonných povinností, Provozovatel zpracovává podle článku 6 odst. 1. písm. c) Nařízení GDPR i Vaše osobní údaje uvedené v bodě 2.1 pro účely vedení účetnictví, spisové, či vyřizování reklamací a stížností. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek.
 • Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa Provozovatel zpracovává i pro účely přímého marketingu, prostřednictvím kterého Vás Provozovatel informuje o aktuálních akcích a novinkách v elektronickém obchodě. Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Provozovatel podle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Proti takovému zpracovávání máte právo kdykoliv namítat a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 1.2. V případě, že uplatníte toto právo, Vaše osobní údaje se již na tento účel nesmí dále zpracovávat.
 • Získané osobní údaje uchováváme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k Vaší objednávce. V případě, že jste si u nás vytvořili účet, ale nezrealizovali jste žádnou objednávku Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu existence účtu, který můžete kdykoliv vymazat.

3. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje a komu je Provozovatel poskytuje?

 • Ve většině případů zpracováváme Vaše osobní údaje pro vlastní účely jako jejich Provozovatel. V některých případech je však předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí Vaší objednávky.
 • V souvislosti s vyřizováním vaší objednávky jsou příjemci Vašich osobních údajů i subjekty uvedené níže:
 • přepravní partneři zejména společnosti: Slovenská pošta, a.s., IČ: 36631124; Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., IČO: 35 834 498, Geis Parcel CZ s.r.o., IČO: 46 489 592, Zásilkovna s.r.o., IČ: 48136999, GLS General Logistics Systems Czech Republic r.o. IČO: 36624942 pokud vám doručují Vaši objednávku;
 • marketingový partner The Rocket Science Group, LLC při rozesílání marketingových e-mailů o aktuálních novinkách a akcích.
 • Ekonomický systém partner: superfaktura.sk s.r.o. IČO: 46655034 fakturování zboží

4. Předávání osobních údajů mimo EHP

 • Provozovatel nepřenáší žádné osobní údaje, které o Vás zpracovává do třetí země, která se nachází mimo zemí Evropského hospodářského prostoru (EHS) a žádný takový přenos ani nezamýšlí.

5. Jak postupuje Provozovatel při uplatňování Vašich práv?

 • Na základě Vaší žádosti Vám Provozovatel poskytne všechny informace, které se týkají zpracovávání Vašich osobních údajů ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě. Informace jsou poskytovány písemně nebo jinými prostředky, a pokud je to vhodné i elektronickými prostředky. Pokud podáte žádost elektronickými prostředky, informace se podle možnosti poskytnuty elektronickými prostředky, pokud nepožádáte o jiný způsob.
 • Provozovatel Vám poskytne informace o opatřeních, která byla přijata na základě Vaší žádosti při výkonu Vašich práv bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti. Uvedená lhůta může být v případě potřeby prodloužit o další dva měsíce přihlédnutím komplexnost žádosti a počet žádostí. Provozovatel je však povinen informovat Vás o každém takovém prodloužení do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody zmeškání.
 • Pokud Provozovatel nepřijme opatření na základě Vaší žádosti, je povinen Vás neprodleně, a nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti, informovat o důvodech nečinnosti a o možnosti podat stížnost orgánu dozoru a uplatnit soudní prostředek nápravy.
 • Provozovatel je povinen poskytnout Vám veškeré informace a přijmout nezbytná opatření bezplatně. Pokud budou Vaše žádosti zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, Provozovatel může buď:
 • účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo na oznámení nebo na uskutečnění požadovaného opatření nebo
 • odmítnout jednat na základě žádosti.

6        Jaké jsou Vaše práva v souvislosti s poskytnutými osobními údaji?

Jak dotčená osoba máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů následující práva:

6.1    Právo požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům, které se Vás týkají:

Máte právo získat potvrzení o tom, zda Provozovatel zpracovává osobní údaje, které se vás týkají.

Pokud Provozovatel Vaše osobní údaje zpracovává, máte právo zjistit, které Vaše údaje jsou Provozovatelem zpracovávány, a právo na následující informace:

 • INFORMACE o tom, pro jaké účely Provozovatel Vaše osobní údaje zpracovává;
 • jaké kategorie Vašich osobních údajů Provozovatel zpracovává;
 • komu byly nebo budou Vaše osobní údaje poskytnuté;
 • předpokládaná doba, po kterou bude Provozovatel Vaše osobní údaje uchovávat;
 • informaci o tom, které z zde uvedených práv se na Vás vztahují;
 • informaci o právu podat stížnost orgánu dozoru;
 • informaci o tom, odkud Provozovatel získal Vaše osobní údaje, pokud jste mu je neposkytli přímo vy;
 • informaci o tom, zda se na Vaše osobní údaje vztahuje automatizované rozhodování včetně profilování;
 • informaci o přiměřených zárukách bezpečnosti přenosu Vašich osobních údajů, pokud se tyto přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Provozovatel Vám na základě využití práva na přístup k osobním údajům poskytne kopii osobních údajů, které zpracovává.

Pokud chcete využít Vaše právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, kontaktujte Provozovatele na kterémkoliv z výše uvedených kontaktních údajů.

6.2    Právo požadovat opravu osobních údajů:

Pokud některé z Vašich osobních údajů, které Provozovatel zpracovává, nejsou správné, máte právo na to, aby Provozovatel tyto Vaše nesprávné osobní údaje opravil. K zpracovávání nesprávných osobních údajů může dojít například v případě změny Vašeho příjmení nebo adresy.

Rovněž máte právo na doplnění Vašich osobních údajů, které Provozovatel zpracovává, pokud jsou neúplné.

Pokud chcete využít Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás Provozovatel zpracovává, kontaktujte Provozovatele na kterémkoliv z výše uvedených kontaktních údajů.

6.3    Právo na vymazání osobních údajů:

Máte právo dosáhnout, aby Provozovatel vymazal bez zbytečného odkladu osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je splněna některá z následujících podmínek:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které je Provozovatel získal nebo zpracovával;
 • odvolali jste souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracování Provozovatel;
 • využili jste právo namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody k jejich zpracování;
 • Provozovatel zpracovával Vaše osobní údaje nezákonně;
 • Provozovatel má zákonnou povinnost Vaše osobní údaje vymazat.

Vaše právo na vymazání se však nebudete moci uplatnit v případech, kdy Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje, které jsou potřebné:

a) pro uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
b) ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu;
c) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že uplatnění Vašeho práva znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo
d) na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Pokud chcete využít Vaše právo na vymazání osobních údajů, které o Vás Provozovatel zpracovává, kontaktujte Provozovatele na kterémkoliv z výše uvedených kontaktních údajů.

6.4    Právo na omezení zpracování osobních údajů:

Máte právo požadovat, aby Provozovatel omezil zpracování Vašich osobních údajů:

 • na čas, dokud Provozovatel ověřuje správnost Vašich zpracovávaných osobních údajů, pokud jste tuto správnost namítli;
 • namísto vymazání, pokud je zpracování Vašich osobních údajů Provozovatelem nezákonné;
 • na čas, když je potřebujete k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků, i když je už Provozovatel pro účely zpracování nepotřebuje;
 • na čas, dokud se ověřuje, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy, pokud se osobní údaje zpracovávají na tomto právním základě a Vy jste tvrdili jejich zpracování z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.
 • Pokiaľ dôjde k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov, po dobu takéhoto obmedzenia ich môže Prevádzkovateľ len uchovávať.

Pokud chcete využít Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů, které o Vás Provozovatel zpracovává, kontaktujte Provozovatele na kterémkoliv z výše uvedených kontaktních údajů.

6.5    Právo na přenosnost osobních údajů:

Pokud Provozovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů automatizovanými prostředky a zpracování se zakládá na Vašem souhlasu, nebo je zpracování Vašich osobních údajů Provozovatelem založené na smluvním vztahu mezi Vámi a Provozovatelem, máte právo na přenos takových Vašich osobních údajů.

Právo na přenos Vašich osobních údajů spočívá v tom, že můžete získat Vaše osobní údaje, které jste poskytli Provozovateli, ve strukturované formě a máte právo je následně přenést jiné osobě, která je bude zpracovávat. Máte rovněž právo, aby jejich jiné osobě, která je bude zpracovávat, přenesl přímo Provozovatel, pokud je to technicky možné.

Dovolujeme si Vás upozornit, že využití Vašeho práva na předávání osobních údajů neznamená, že osobní údaje budou Provozovatelem automaticky vymazány, a neovlivňuje dobu jejich uchovávání Provozovatelem.

Pokud chcete využít Vaše právo na přenositelnost osobních údajů, které o Vás Provozovatel zpracovává, kontaktujte Provozovatele na kterémkoliv z výše uvedených kontaktních údajů.

 • Kdy a jak můžete namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů Provozovatelem?

Máte právo namítat proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud se zpracování uskutečňuje:

 • na právním základě, kterým je nutnost zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovatelem;
 • na právním základě, kterým je nutnost zpracování na účel oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetí strany;
 • na účel přímého marketingu.

Důsledkem využití Vašeho práva namítat proti zpracovávání osobních údajů je to, že Provozovatel dále nesmí zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže:

 1. nezbytné oprávněné zájmy, které převažují nad Vašimi právy a zájmy, nebo
 2. důvody pro uplatnění právního nároku.

Tyto výjimky se nevztahují na zpracování na účel přímého marketingu. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu a Vy jejich další zpracování namítnete, Provozovatel ukončí jejich další zpracování.

Pokud chcete využít Vaše právo namítat proti zpracování osobních údajů, které o Vás Provozovatel zpracovává, kontaktujte Provozovatele na kterémkoliv z výše uvedených kontaktních údajů.

 1. Komu můžete podat stížnost, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů není prováděno v souladu se zákonem?

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů Provozovatelem není prováděno v souladu s Nařízením GDPR nebo zákonem, můžete podat stížnost orgánu dozoru.

Příslušným dozorčím orgánem je:

Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky

hraniční 12

820 07 Bratislava 27

slovenská republika

 1. Vztahuje se na mě a mé osobní údaje automatizované rozhodování včetně profilování?

V rámci činnosti Provozovatele nedochází k automatizovanému rozhodování s použitím profilování, ani bez něj.

 1. Dochází při zpracovávání mých osobních údajů k přenosu do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Provozovatel nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace.

 1. Jaké jsou povinnosti pověřených osob Provozovatele, které zpracovávají Vaše osobní údaje?

Každá pověřená osoba Provozovatele je povinna podle § 79 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými přijde do styku; ty nesmí využít ani pro osobní potřebu a bez souhlasu Provozovatele je nesmí zveřejnit a nikomu poskytnout ani zpřístupnit, pokud v Nařízení nebo Zákoně není uvedeno jinak, přičemž povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního nebo obdobného poměru. Zákonná povinnost mlčenlivosti platí i pro jiné fyzické osoby, které v rámci své činnosti přijdou do styku s osobními údaji.